Regulamin

Regulamin korzystania z systemu S-Time

DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE

1. System S-Time – jest bazą osób, zgłaszających się i dokonujących płatności na imprezy.
2. S-Time – administrator danych osobowych przechowywanych w Systemie S-time, który zarządzany jest przez firmę S-Time Michał Salamon ul. Flisacka 24b, 34-446 Szczawnica NIP 7352707446 wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej: biuro@s-time.pl, tel. 734830996.
3. Uczestnik – dane osobowe zgłaszającego chęć uczestnictwa w imprezie
4. Wynik – rezultat uczestnika składający się z czasu, dystansu, kategorii lub innych składkowych np. średniej prędkości, ilości okrążeń.
5. Impreza – wydarzenie, do którego można dokonać zgłoszenia przez System S-Time.
6. Cykl – kilka Imprez
7. Organizator – organizator danej imprezy, odpowiedzialny za stworzenie regulaminu imprezy i jej sprawne przeprowadzenie, mający dostęp do listy Uczestników, wyników oraz danych kluczowych do przeprowadzenia imprezy.
8. Regulamin Imprezy – wewnętrzny regulamin opracowany przez Organizatora, zgodnie z którym przeprowadzone są zapisy i rywalizacja w trakcie Imprezy.
9. Polityka prywatności – zasady przetwarzania danych osobowych  

§ 1
Postanowienia ogólne
1. System S-Time prowadzony i zarządzany jest przez firmę S-Time Michał Salamon ul. Flisacka 24b, 34-446 Szczawnica NIP 7352707446
2. System S-Time ma na celu zarządzanie zgłoszeniami na Imprezy, prezentowanie Wyników indywidualnych Uczestników Imprezy oraz zestawień wyników i ułatwienie współpracy pomiędzy Uczestnikami a Organizatorem.
3. Użytkownik zapisując się na Imprezę wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez firmę S-Time na potrzeby Imprez, których chce być Uczestnikiem.
4. Zgoda Użytkownika jest wyłączną podstawą do przechowywania danych.
5. Użytkownik zapisując się na Imprezę akceptuje Regulamin Imprezy.
6. Firma S-time jest wyłącznie pośrednikiem między Uczestnikiem a Organizatorem, co oznacza, iż nie ponosi odpowiedzialności za przeprowadzenie Imprezy .

§ 2
Korzystanie z Systemu S-Time
1. Osoba, która chce się zapisać na Imprezę nie musi dokonać rejestracji w systemie.
2. Zapisanie na Imprezę odbywa się każdorazowo za pomocą podania niezbędnych danych do przeprowadzenie klasyfikacji.
3. Użytkownik podając swoje dane osobowe w trakcie rejestracji potwierdza ich zgodność z prawdą.
4. Podanie prawidłowego adresu e-mail ułatwia przekazywanie bieżących informacji dotyczących Imprezy (w tym np. zmiany w harmonogramie) .

§ 3
Zgłoszenia na imprezę
1. Uczestnik, który chce wziąć udział w Imprezie musi zarejestrować się przez System S-Time w terminie podanym w Regulaminie Imprezy.
2. W trakcie rejestracji należy podać dane wymagane przez Organizatora oraz informacje dodatkowe, zgadzając się na warunki Regulaminu Imprezy.
3. Zapisy na każdą Imprezę są spersonalizowane według wymagań Organizatora.
4. Uczestnik nie ma możliwości samodzielnej korekty danych osobowych, wszelkie zmiany lub przypadkowe pomyłki należy zgłosić na maila zapisy@s-time.pl

§ 4
Płatność elektroniczna
1. Zakończeniem procesu rejestracji do Imprezy sportowej jest dokonanie opłaty w kwocie podanej w regulaminie Organizatora.
2. Opłata jest pobierana na rzecz Organizatora.
3. Opłata startowa jest podana w kwocie brutto, zawierająca podatek według stawki obowiązującej danego Organizatora.
4. Formularz płatności elektronicznych obsługiwany jest przez operatora Przelewy24.pl  na podstawie odrębnego regulaminu dostępnego podczas dokonywania płatności i prowadzony jest w oparciu o bezpieczne połączenie szyfrowane.
5. Prawidłowo przeprowadzona operacja płatności zostanie potwierdzona, a zgłoszenie Użytkownika do Imprezy sportowej będzie oznaczone jako opłacone.

§ 5
Reklamacje
Wszystkie reklamacje dotyczące: procesu rejestracji, poprawności danych uczestnika, weryfikacji płatności, wyników zawodów należy kierować drogą mailową.

  1. Czas rozpatrzenia powyższych reklamacji do 7 dni roboczych.
  2. Powyższe reklamacje należy zgłaszać na adres mailowy zapisy@s-time.pl.
  3. Inne reklamacje np. rezygnacja z imprezy, nieścisłości organizacyjne itp. należy kierować na adres mailowy podany w szczegółowym regulaminie Imprezy.
  4. Rezygnacja i obsługa żądania zwrotu, rozpatrywana jest na podstawie szczegółowego Regulaminu Imprezy. W regulaminie przygotowanym przez Organizatora Imprezy określana jest możliwość zwrotu lub jej brak, do jakiej daty przysługuje możliwość zwrotu opłaty oraz w jakim terminie zostanie zwrócona opłata.
  5. Jeżeli Regulamin Imprezy Organizatora przewiduje zwrot, w procedurze zwrotu będą miały zastosowanie poniższe zasady:
  • W przypadku możliwości zwrotu podmiotem odpowiedzialnym za zwrot opłaty, w określonej w regulaminie kwocie jest Organizator, w terminie określonym w regulaminie.
  • W przypadku konieczności odwołania lub zmiany terminu Imprezy sportowej przez Organizatora zwrot pieniędzy z tytułu wniesionych opłat startowych dokonywany będzie przez Organizatora Imprezy sportowej na zasadach określonych w regulaminie imprezy.

§ 6
Wyniki Uczestnika
1. Wyniki osiągnięte w Imprezie podawane w formie zestawień na stronie Organizatora i na stronie firmy S-time.
2. Uczestnik ma wgląd do Wyników w dowolnym momencie.
3. Jeśli Organizator wyrazi taką chęć wyniki będą prezentowane na żywo na stronie www.live.s-time.pl

§ 7
Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych jest S-Time
2. W Polityce Prywatności umieszczonej na stronie www.s-time.pl zostały zebrane wszystkie informacje oraz prawa związane z ochroną danych osobowych.

§ 8
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Ewentualne sprawy sporne miedzy Użytkownikiem a S-Time, należeć będą do kompetencji sądu powszechnego, właściwego miejscowo i rzeczowo dla S-Time.